FIRA GUIA'T 2022

Amb motiu de la situació provocada per l'afectació de la COVID-19, la XIII edició de la Fira Guia't se celebrarà de forma virtual els dies 21, 22, 23, 24 i 25 de març de 2022.

logosfira.png
 

Saps quines famílies professionals existeixen i quins cicles de cada sector hi ha a la comarca?

Descobreix tota l'oferta formativa existent per a persones a partir de 16 anys.

Coneix els centres que ofereixen estudis reglats post-obligatoris al Vallès Oriental i entorn proper.

T'agradaria veure com són els diferents estudis que s'imparteixen a la comarca?

Tens dubtes sobre quins estudis vols cursar? Vols saber quins itineraris podries seguir?

Coneix l'experiència d'altres joves que també han passat per la mateixa situació que tu.

Per a joves, famílies

i professionals!

Connecta't i adquireix noves eines en línia.

Recursos adreçats a centres educatius, per treballar l'orientació educativa.

 

La Fira Guia’t és una fira d’orientació acadèmica, en la qual es vol mostrar i donar a conèixer la formació professionalitzadora que les persones joves poden trobar a la comarca o a l’entorn proper. Està adreçada, especialment, a joves estudiants de 4t d’ESO, tenint en compte a aquelles persones que no acrediten i/o abandonen els estudis, i també aquelles que no tenen clar quin itinerari formatiu seguir un cop superada l’ESO.

 

La Fira vol ser, i d’aquí el seu títol de “Guia’t” un espai d’orientació i assessorament adreçat essencialment als joves, tot i que cada cop està més clar que les transicions educació-treball cada cop van implicant col·lectius de població més diversos i per tant, a nivell organitzatiu també s’han anat buscant les estratègies per poder oferir recursos formatius adreçats a persones de més edat, famílies, etc.

Saps quina és l'oferta formativa

de cada família professional en l'àmbit de la FP a la comarca?

Coneixes totes les opcions de formació post-obligatòria
que hi ha al teu abast?

 
 

BENVINGUDA INSTITUCIONAL A LA FIRA

Àlex Sastre
Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya

Emilio Cordero
President del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Josep Mayoral
Alcalde de l'Ajuntament de Granollers

Els PFI es destinen als joves de 16 a 21 anys que no s'hagin graduat en l'ESO i que no estiguin ocupats. D'una banda, aquests programes ofereixen la possibilitat de tornar incorporar-se al sistema educatiu, i de l'altra, adquirir l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els IFE són ensenyaments professionals que s'adrecen a l'alumnat d'entre 16 i 20 anys (durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials que s'associen a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària i que preferentment no s'hagin graduat en l'ESO.

ITINERARIS DE FORMACIÓ ESPECÍFICS (IFE)

IFE.png

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La titulació que s'obté en finalitzar un cicle formatiu de grau mitjà és la de tècnic o tècnica del perfil professional corresponent, que permet l'accés al món laboral, a altres cicles de grau mitjà o als cicles de grau superior.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) són estudis professionalitzadors que formen part de l'educació superior i que preparen l’alumnat per a l'activitat qualificada en un camp professional. La titulació que s'obté en finalitzar un cicle formatiu de grau superior és la de tècnic o tècnica superior del perfil professional corresponent, que permet incorporar-se al món laboral i accedir a estudis universitaris.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s'organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d'oferir un itinerari personalitzat a l'alumnat d'acord amb les seves perspectives i interessos de formació. El batxillerat prepara els i les alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

BATXILLERAT

Les universitats catalanes ofereixen títols oficials de grau, màster universitari i doctorat.

  • Els estudis de grau permeten obtenir una formació de caràcter general, directament orientada a l'exercici d'activitats professionals o bé a la preparació per a una formació avançada més especialitzada, mitjançant els estudis de màster universitari.

  • Els estudis de màster universitari comencen després d'haver acabat els estudis de grau. Són estudis universitaris oficials que tenen com a finalitat que assoleixis una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca i l’accés al doctorat. 

  • Els estudis universitaris oficials de doctorat condueixen a l'adquisició de les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. El programa de doctorat té com a objectiu el desenvolupament dels diferents aspectes formatius de la persona doctoranda i l'establiment dels procediments i les línies de recerca per al desenvolupament de les tesis doctorals.

ESTUDIS UNIVERSITARIS

La formació ocupacional es gestiona a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. S'adreça a persones treballadores en situació d'atur a partir dels 16 anys i, en superar-la, proporciona certificats de professionalitat o certificats d'assistència i aprofitament. L'objectiu de formació professional ocupacional és aconseguir una millora de la qualificació i de l'ocupabilitat dels treballadors, ja sigui en situació d'atur o en actiu. L'oferta formativa d'especialitats és molt àmplia en tots els sectors econòmics i pot incloure pràctiques de perfeccionament en empreses. 

L'FP ocupacional t'ofereix: 

  • Certificats de professionalitat. 

  • Altres especialitats formatives del catàleg. 

  • Formació a mida de les necessitats de les empreses. 

  • Pràctiques no laborals. 

FORMACIÓ OCUPACIONAL

La formació contínua per a perrsones treballadores ocupades té per objecte oferir uns coneixements que atenguin els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal, de manera que capaciti per exercir qualificadament les diferents professions i millorar l'ocupabilitat. L'oferta ha d'atendre les necessitats que no cobreix la formació que programen les empreses i s'ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta, mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques dels treballadors del règim d'autònoms i de l'economia social. També ha de facilitar l'obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l'experiència laboral.

FORMACIÓ CONTÍNUA

Si tens dubtes en relació al estudis que t'agradaria cursar o t'agradaria rebre una orientació personalitzada 

1
1

press to zoom
2
2

press to zoom
5
5

press to zoom
1
1

press to zoom
1/5

XERRADES GRATÜITES EN LÍNIA

per a joves i famílies

Trampolín

Dilluns 21 de març a les 11h

CERCA EL TEU MAPA,
TROBA EL TEU CAMÍ

Activitat d'orientació amb l'objectiu de posar en valor la importància de prendre decisions, posant-nos a nosaltres mateixes en el centre, prenent consciència d'on som i cap a on volem anar, i tenir sempre present que aquesta tria és un punt de partida. Comença l'aventura, t'animes?

Gimnasio

Dimarts 22 de març a les 11h
Dijous 24 de març a les 11h
Divendres 25 de març a les 9h

TAULES D'EXPERIÈNCIES JOVES

Coneix l'experiències personals de diferents persones que en el seu moment també van haver de triar què estudiar més enllà de l'ESO. Quines van ser les seves decisions i en quin punt es troben ara mateix? Coneix el seu testimoni.

Trampolín

Dimecres 23 de març a les 11h

PER QUÈ M'HAIG DE SEGUIR FORMANT?

Activitat que té per objectiu motivar l’alumnat jove i les seves famílies per en un moment difícil de transició educativa. S’incidirà en la importància de continuar estudiant, es donaran pautes per utilitzar l’estudi com a eina de millora personal i es plantejaran els diferents itineraris possibles.

Dimarts 22 de març a les 9h
Dimecres 23 de març a les 9h
Dijous 24 de març a les 9h

SI VOLS POTS! L'ENTORN CONDICIONA (MOLT) PERÒ NO DETERMINA

Activitat d’orientació amb l’objectiu d’empoderar i motivar a l'alumnat perquè agafi confiança en les seves possibilitats, sigui quin sigui el seu punt de partida, i pugui visualitzar escenaris de futur.

Gimnasio

Dimarts 22 de març a les 18h

QUINS ITINERARIS FORMATIUS HI HA
DESPRÉS DE L'ESO (amb acreditació o sense)

Acció informativa sobre els itineraris educatius existents tenint en compte els diferents punts de partida (amb acreditació de l’ESO o sense) i els possibles condicionants.

Viajar al extranjero

Divendres 25 de març a les 11h

COM I ON ESTUDIAR A FORA:
EL MÓN A LES TEVES MANS

Aprèn sobre l'experiència d'estudiar a l'estranger com a manera de millorar el teu bagatge formatiu o d'aprendre altres maneres d'estudiar, viure, etc. Descobreix el valor de fer una mobilitat internacional i coneix oportunitats concretes per marxar un temps a l'estranger.

La lectura de un compás

Dimecres 23 de març a les 18h

COM AJUDO AL MEU FILL O FILLA
A DECIDIR?

Activitat adreçada a les famílies per acompanyar els seus fills i filles en el moment de la presa de decisions en la primera tria significativa que han der fer en el seu itinerari educatiu. Es reflexionarà sobre el moment vital en què es troben i les emocions presents, i es compartiran eines i recursos per acompanyar en el procés de tria de l’itinerari educatiu.

per a professionals

Dilluns 21 de març a les 9h

ORIENTAR EN MOMENTS DE CRISI

Activitat d’orientació adreçada a professionals, tutors i orientadors per acompanyar els alumnes en la primera tria d’itinerari educatiu tenint en compte la situació de canvis constants, agreujada per la crisi econòmica, social i sanitària, i posant una atenció especial en totes les conseqüències que ha tingut la pandèmia de la covid-19.

EINES I RECURSOS PER A L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA (2021)

Un dels reptes en les darreres etapes educatives és orientar a les persones joves envers una futura professió i que ho facin tenint en compte totes les variables i tot el que implica la decisió que han de prendre. Actualitza la informació acadèmica i coneix de prop les fonts d'informació i recursos que els i les estudiants tenen al seu abast.

Instagram Live

Al presionar el botón del ascensor

Dimarts 22 de març a les 17h
 

ESPAI VIRTUAL DE RESOLUCIÓ DE DUBTES EDUCATIUS

Espai interactiu on les tècniques de l'Oficina Jove podran resoldre els teus dubtes en relació als estudis post-obligatoris. 

Perfil Instagram: @ojvallesoriental

micrófono

Dijous 24 de març a les 18h

ESCOLLIR DUAL ÉS ESCOLLIR FUTUR, T'HO EXPLIQUEN ELS SEUS PROTAGONISTES

3 alumnes de FP Dual explicaran com ha estat o esta sent la seva experiència. Si vols saber si la FP Dual pot canviar el teu futur, t'esperem!

Perfil Instagram: @somosfpdual